Tilskudsregler §112

Kommunen er ansvarlig for optisk hjælp og tilskud efter Servicelovens §112.
I henhold til Serviceloven kan der ydes økonomisk hjælp til personer med en varig øjenlidelse og behov for en række definerede optiske hjælpemidler.
Center for Kontaktlinser & Specialoptik yder rådgivning på området og bidrager til hjælp med ansøgning i kommunen. Forneden er det muligt at se regler for hjælp og hvilken type optiske hjælpemidler, kommunen kan yde tilskud til.

 I henhold til § 112, stk. 1, i lov om social service skal kommunalbestyrelsen yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet
1) i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne,
2) i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet, eller
3) er nødvendigt for, at den pågældende kan udøve et erhverv.

I henhold til Serviceloven har du frit leverandørvalg, når du er berettiget støtte til optiske hjælpemider. Det betyder, at du frit kan vælge sted og optiker til levering af kontaktlinser og briller. Hos Center for Kontaktlinser og Specialoptik hjælper vi dig med at ansøge om tilskud i din kommune. Når du er berettiget tilskud til kontaktlinser, har du ingen egenbetaling i vores klinik, når det gælder afprøvning, kontrol og levering af kontaktlinser.

Optiske hjælpemidler til personer med nedsat synsfunktion omfatter både svagsynsoptik (forstørrende optik), symptomafhjælpende optik, f.eks. filterglas og synskorrigerende optik, d.v.s. briller og kontaktlinser samt enkelte andre hjælpemidler (synsfeltsudvidere, natkikkerter) og proteser.

Personer med nedsat synsfunktion har, ud over forskelligheder i symptomer og synsproblemer, også vidt forskellige behov i deres dagligdag. Der er derfor ofte brug for helt individuelle tilpassede optiske løsninger. 

I henhold til Hjælpemiddelbekendtgørelsen §15 er det en forudsætning for støtte til briller og kontaktlinser, at ansøgeren har

Begrebet medicinsk-optisk defineret, varig øjenlidelse blev indført for at kompensere en lille gruppe personer med øjenlidelser, som ofte har behov for særlig udgiftskrævende specialbriller og specialkontaktlinser, og som forudsætter en høj grad af specialoptisk fagkundskab ved udmåling og tilpasning.


Nedenfor er beskrevet forhold, hvor tilskud kan ydes til optiske hjælpemidler.

For en mere uddybende beskrivelse og illustrationer henvises til følgende link på Righshospitalet Glostrup hjemmeside for afdelingen Kennedy Centret


www.rigshospitalet.dk/afdelinger-og-klinikker/hovedorto/oejenklinikken/optik/Sider/medicinsk-optisk-defineret-varig-oejenlidelse.aspx1. Uregelmæssig hornhinde (irregulær astigmatisme) ved fx keratokonus, hornhindear m.v.

         
2. Defekter i regnbuehinden, fx aniridi, kolobom, albinisme, samt følger efter fx skader eller operation

       

3. Løs øjenlinse (ektopi), følger efter operation i barnealderen for grå stær (afaki)

       

4. Smertende øjenlidelser, fx blærer på hornhinden (keratitis bullosa) eller øjekronisk hornhindesår

       

5. Stærkt skæmmende øjenlidelser

       

6. Sygdomsbetinget dobbeltsyn uden mulighed for operativ korrektion

       

7. Sygdomsbetinget lysoverfølsomhed ved øjenlidelser i nethinden eller brydende medier.

       

8. Ekstreme optiske synsfejl karakteriseret ved at etableringen af forbedret synsfunktion kun kan opnås med specialfremstillede

    brilleglas eller kontaktlinser

       

9. Børn og unge registreret i synsregisteret ved Øjenklinikken Kennedy Centret.

       

10. Afaki kombineret med synsfeltsdefekter efter indstilling fra Øjenklinikken Kennedy Centret

       

11. Myopi større end eller lig med -7 kombineret med kikkertssynsfelt på 10 grader eller derunder

       

12. Hængende øjenlåg (ptose)

       

 13. Hypermetrop > +7 i højst brydende plan til børn indtil 10 år

       

14. Andre medicinsk-optisk definerede, varige øjenlidelser af tilsvarende sværhedsgrad efter indstilling fra Øjenklinikken Kennedy Centret.

Behov for svagsynsoptik opstår i almindelighed ved synsstyrker på 6/18 (0,3) eller derunder.
 
Svagsynsoptik (specielle optiske hjælpemidler) er primært optik med forstørrende virkning, lupper, lupbriller, kikkerter, kikkertbriller samt kombinationer heraf. 
 
Forstørrelsen eller styrken fremgår af specifikationen på det ansøgte hjælpemiddel og udtrykkes enten ved dioptriværdien (D) eller som x (gange).
 
Hvis forskellen (additionen) mellem personens afstands- og læsestyrke er mindst 4 dioptrier, kan hjælp ydes som lupbrille.
Hjælp til lupbriller, kikkertbriller og medicinske filterglas omfatter også brillestel og eventuelt matglas eller balanceglas.
 
Der kan også være tale om synsfeltudvidere samt natkikkerter.
 
For brugere af svagsynsoptik vil arbejdsafstanden ved f.eks. læsning og skrivning oftest være meget kort, afhængig af linsens brændvidde. Dette giver ved længere tids læsning en anstrengende arbejdsstilling. Det kan derfor være nødvendigt med optikunderstøttende hjælpemidler som f.eks. særlig belysning, skråplade, konceptholdere el.lign.
 
Hjælp til lupbriller, kikkertbriller og filterglas omfatter også brillestel og eventuelt matglas eller balanceglas
 
CCTV er et elektron-optisk hjælpemiddel, som anvendes af borgere, der ikke på anden måde kan opnå et læsesyn med specialoptik.
Formålet med at bevilge hjælp til CCTV-udstyr er at give de pågældende borgere mulighed for at kommunikere uden bistand fra andre. Det afgørende er derfor, om der er mulighed for ved hjælp af det tekst/-billedforstørrende udstyr i væsentlig grad at afhjælpe borgerens svigtende kommunikationsevne og normalisere den pågældendes daglige tilværelse.
 
Redaktør 
Scroll to Top

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.